پسر جهنمي

 

كد آهنگ انتقام از بهنام علمشاهی

 ---------------------------------------

كد آهنگ دیگه قهرم با چشات از بهنام علمشاهی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ غصه نخور از بهنام علمشاهی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ دعا کردم از بهنام علمشاهی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ ای خدا از بهنام علمشاهی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ تند تند از بهنام علمشاهی

 ---------------------------------------