پسر جهنمي

كد آهنگ دل داغون از ناصر صدر

 ---------------------------------------

كد آهنگ بهش بگین از ناصر صدر 

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ ادعا از ناصر صدر

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ حلالم کن از ناصر صدر

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ میترسم از ناصر صدر

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ کجاشو دیدی از ناصر صدر

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ منو ببخش از ناصر صدر

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ خداحافظ از ناصر صدر

 ---------------------------------------